SERIES

SOLIDWORK TUTORIALS

Tìm hiểu Recent Functions manager trong Mastercam 2019

Các lệnh, công cụ được sử dụng gần đây sẽ được ghi lại trong Recent Functions Manager. Bạn có thể truy cập một  trong...

Tùy chỉnh hiển thị các trình quản lý trong Mastercam 2019

Làm việc với các trình quản lý như Toolpaths manager, Planes manager.... đôi khi bạn cần thay đổi hiển thị của các trình quản...

Cách thay đổi sắp xếp nhóm Managers trong Mastercam 2019

Khi làm việc với Mastercam 2019 đôi khi chúng ta sẽ cần sắp xếp lại các trình quản lý công cụ trong Mastercam hợp...

Thay Đổi Mặt Phẳng Sketch Trong Solidworks

Khi làm việc trong Solidworks, đôi khi bạn cần thay đổi Plane (mặt phẳng) cho Sketch để phù hợp với thiết kế của bạn,...