Cách Cài PHP 7.x trên Ubuntu 18.04 LTS

0
770
huong-dan-cai-dat-php-7-tren-ubuntu-18
Hướng Dẫn Cài Đặt PHP 7 Trên Ubuntu 18
- Advertisement -

PHP ( Hypertext Preprocessor ) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản trên môi trường web, mã nguồn mở, giúp giao tiếp với dữ liệu máy chủ, khi có truy vấn PHP sẽ xử lý các dữ liệu trên máy chủ nhằm mục đích trả về trình duyệt cho người dùng, bài viết này MZE sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để cài PHP trên Ubuntu đồng thời bổ sung thêm cho bạn cách để cài đặt các phiên bản PHP mới nhất khi kho lưu trữ Ubuntu chưa hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -

Yêu cầu

 • Kiến thức cơ bản các lệnh trên Ubuntu
 • Máy chủ để cài đặt PHP

Trong bài viết này MZE sẽ hướng dẫn bạn :

 • Cài PHP 7.2 trên Ubuntu 18.04 theo mặc định
 • Cài PHP 7.3PHP 7.4 trên Ubuntu 18.04 bằng cách thêm kho lưu trữ PPA Ondřej

Cài PHP 7.2 trên Ubuntu 18.04

Cập nhật hệ thống

Đầu tiên bạn cần cập nhật gói cài đặt bằng lệnh

$ sudo apt update

Nâng cấp hệ thống, nếu muốn bỏ qua dòng nhắc tiếp tục bạn có thể thêm ” -y “

$ sudo apt upgrade -y
sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
grub-pc-bin libdumbnet1
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following packages will be upgraded:
apport base-files bsdutils cloud-init dmeventd dmidecode dmsetup fdisk grub-common grub-efi-amd64 grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed grub-pc-bin grub2-common
initramfs-tools initramfs-tools-bin initramfs-tools-core landscape-common libblkid1 libdevmapper-event1.02.1 libdevmapper1.02.1 libfdisk1 liblvm2app2.2 liblvm2cmd2.02
libmount1 libnss-systemd libpam-systemd libpython3.6 libpython3.6-minimal libpython3.6-stdlib libsmartcols1 libsystemd0 libudev1 libuuid1 lvm2 mdadm mount open-vm-tools
python3-apport python3-distupgrade python3-gdbm python3-problem-report python3-software-properties python3.6 python3.6-minimal snapd software-properties-common
sosreport systemd systemd-sysv ubuntu-minimal ubuntu-release-upgrader-core ubuntu-server ubuntu-standard udev unattended-upgrades util-linux uuid-runtime
58 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 34.0 MB of archives.
After this operation, 2091 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Nhấn ” Y ” để tiếp tục, sau khi đã tiến hành nâng cấp hệ thống xong, bạn tiếp tục bước bên dưới để cài PHP trên Ubuntu

Cài PHP 7.2 trên Ubuntu

Để cài PHP trên Ubuntu, bạn sử dụng câu lệnh, dòng lệnh bên dưới sẽ cài PHP 7.2 và một số modules liên quan

$ sudo apt install php

Bên dưới là gói PHP 7.2 sẽ được cài đặt lên hệ thống

$ sudo apt install php
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
grub-pc-bin libdumbnet1
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php7.2 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0 libsodium23 php-common
php7.2 php7.2-cli php7.2-common php7.2-json php7.2-opcache php7.2-readline ssl-cert
Suggested packages:
www-browser apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom php-pear openssl-blacklist
The following NEW packages will be installed:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php7.2 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0 libsodium23 php php-common
php7.2 php7.2-cli php7.2-common php7.2-json php7.2-opcache php7.2-readline ssl-cert
0 upgraded, 20 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 5740 kB of archives.
After this operation, 24.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Để tiếp tục bạn nhấn ” y “, sau khi cài đặt xong PHP để kiểm tra phiên bản PHP được cài đặt trên hệ thống, sử dụng lệnh

$ sudo php -v
$ sudo php -v
PHP 7.2.24-0ubuntu0.18.04.3 (cli) (built: Feb 11 2020 15:55:52) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.2.24-0ubuntu0.18.04.3, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Cài đặt PHP modules

Sau khi quá trình cài đặt PHP trên Ubuntu hoàn tất, để tìm thêm các modules xử lý cho PHP các gói có sẵn có thể cài đặt, bạn sử dụng lệnh

$ sudo apt-cache search php7.2

hoặc sử dụng lệnh

$ sudo apt-cache search php- | less

Output :

libapache2-mod-php7.2 - server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)
php-all-dev - package depending on all supported PHP development packages
php7.2 - server-side, HTML-embedded scripting language (metapackage)
php7.2-cgi - server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php7.2-cli - command-line interpreter for the PHP scripting language
php7.2-common - documentation, examples and common module for PHP
php7.2-curl - CURL module for PHP
php7.2-dev - Files for PHP7.2 module development
php7.2-gd - GD module for PHP
php7.2-gmp - GMP module for PHP
php7.2-json - JSON module for PHP
php7.2-ldap - LDAP module for PHP
php7.2-mysql - MySQL module for PHP
php7.2-odbc - ODBC module for PHP
php7.2-opcache - Zend OpCache module for PHP
php7.2-pgsql - PostgreSQL module for PHP
php7.2-pspell - pspell module for PHP
php7.2-readline - readline module for PHP
php7.2-recode - recode module for PHP
php7.2-snmp - SNMP module for PHP
php7.2-sqlite3 - SQLite3 module for PHP
php7.2-tidy - tidy module for PHP
php7.2-xml - DOM, SimpleXML, WDDX, XML, and XSL module for PHP
php7.2-xmlrpc - XMLRPC-EPI module for PHP
libphp7.2-embed - HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library)
php-amqp - AMQP extension for PHP
php-apcu - APC User Cache for PHP
php-ds - PHP extension providing efficient data structures for PHP 7
php-gearman - PHP wrapper to libgearman
php-geoip - GeoIP module for PHP
php-gmagick - Provides a wrapper to the GraphicsMagick library
php-gnupg - PHP wrapper around the gpgme library
php-http - PECL HTTP module for PHP Extended HTTP Support
php-igbinary - igbinary PHP serializer
php-imagick - Provides a wrapper to the ImageMagick library
php-libsodium - PHP wrapper for the Sodium cryptographic library
php-mailparse - Email message manipulation for PHP
php-memcache - memcache extension module for PHP
php-memcached - memcached extension module for PHP, uses libmemcached
php-mongodb - MongoDB driver for PHP
php-msgpack - PHP extension for interfacing with MessagePack
php-oauth - OAuth 1.0 consumer and provider extension
php-pinba - Pinba module for PHP
php-propro - propro module for PHP
php-ps - ps module for PHP
php-radius - radius client library for PHP
php-raphf - raphf module for PHP
php-redis - PHP extension for interfacing with Redis
php-rrd - PHP bindings to rrd tool system
php-sass - PHP bindings to libsass - fast, native Sass parsing in PHP
php-smbclient - PHP wrapper for libsmbclient
php-solr - PHP extension for communicating with Apache Solr server
php-ssh2 - Bindings for the libssh2 library
php-stomp - Streaming Text Oriented Messaging Protocol (STOMP) client module for PHP
php-tideways - Tideways PHP Profiler Extension
php-uploadprogress - file upload progress tracking extension for PHP
php-uuid - PHP UUID extension
php-xdebug - Xdebug Module for PHP
php-yac - YAC (Yet Another Cache) for PHP
php-yaml - YAML-1.1 parser and emitter for PHP
php-zmq - ZeroMQ messaging bindings for PHP
php7.2-bcmath - Bcmath module for PHP
php7.2-bz2 - bzip2 module for PHP
php7.2-dba - DBA module for PHP
php7.2-enchant - Enchant module for PHP
php7.2-fpm - server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)
php7.2-imap - IMAP module for PHP
php7.2-interbase - Interbase module for PHP
php7.2-intl - Internationalisation module for PHP
php7.2-mbstring - MBSTRING module for PHP
php7.2-phpdbg - server-side, HTML-embedded scripting language (PHPDBG binary)
php7.2-soap - SOAP module for PHP
php7.2-sybase - Sybase module for PHP
php7.2-xsl - XSL module for PHP (dummy)
php7.2-zip - Zip module for PHP

Tìm những modules cần thiết sau đó tiến hành cài đặt bằng lệnh sau

sudo apt install php7.2-{mysql,bcmath,bz2,intl,gd,mbstring,curl,mysql,zip,fpm} -y

Kiểm tra PHP

Để kiểm tra PHP đã hoạt động hay chưa, bạn có thể sử dụng hàm phpinfo()bằng cách tạo 1 file info.php, sau đó dán nội dung bên dưới vào save lại ( với định dạng php ), bạn có thể sử dụng Notepad hoặc Notepad ++

<?php
phpinfo();
?>

Tiếp theo upload lên thư mục mặc định /var/www/html, tiếp theo bạn cần nhập IP Public của Server hoặc yourdomain.com lên trình duyệt theo câu lệnh

/info.php ví dụ IP Public của MZE là 128.199.169.32 bạn sẽ cần nhập như sau ở trình duyệt http://128.199.169.32/info.php hoặc với tên miền https://mzengineer.com/info.php.Nếu hiển thị như hình bên dưới là bạn đã hoàn thành công việc của mình.

huong-dan-cai-dat-php-7-x-tren-ubuntu-18-04
Hướng Dẫn Cài Đặt PHP 7.x Trên Ubuntu 18.04

Cài PHP 7.3 – 7.4 trên Ubuntu 18.04

Đối với PHP 7.3PHP 7.4 không có sẵn trong kho Ubuntu, bạn cần add kho PPA vào hệ thống bằng lệnh sau

Để đảm bảo khi thêm kho PPA không bị lỗi bạn sử dụng lệnh sau

sudo apt install software-properties-common

Tiếp theo thêm kho PPA từ Ondřej

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Output

Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Get:6 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu bionic/main amd64 Packages [52.1 kB]
Get:7 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu bionic/main Translation-en [24.9 kB]
Fetched 429 kB in 2s (237 kB/s)
Reading package lists... Done

Chạy update danh sách gói

sudo apt update

Sau khi đã thêm Repository thành công, bạn có thể cài đặt PHP 7.3 hoặc PHP 7.4 trên Ubuntu

Cài PHP 7.3

sudo apt install php7.3

hoặc để cài PHP 7.4

sudo apt install php7.4

Những modules sẽ được cài đặt theo

 • libapache2-mod-php7.3
 • libaprutil1-dbd-sqlite3
 • php7.3-cli
 • php7.3-common
 • php7.3-json
 • php7.3-opcache
 • php7.3-readline

Bạn sẽ cần cài thêm một số gói và PHP modules, tùy thuộc vào hệ thống của bạn, đây là một số modules thường dùng.

## Cài PHP 7.3
sudo apt install php7.3-fpm php7.3-common php7.3-zip php7.3-curl php7.3-mbstring php7.3-xml php7.3-xmlrpc php7.3-json php7.3-mysql php7.3-pdo php7.3-gd php7.3-imagick php7.3-ldap php7.3-imap php7.3-intl php7.3-cli php7.3-recode php7.3-tidy php7.3-opcache php7.3-bcmath

## Cài PHP 7.4
sudo apt-get install php-pear php7.4-curl php7.4-dev php7.4-gd php7.4-mbstring php7.4-zip php7.4-mysql php7.4-xml

Sau khi cài đặt xong các modules cần thiết, bạn có thể xem lại cách cài PHP 7.2 để kiểm tra phiên hoạt động

Chuyển đổi phiên bản PHP đang sử dụng

Nếu trên hệ thống Ubuntu của bạn có nhiều hơn một phiên bản PHP, bạn có thể thay đổi phiên bản nào sẽ là phiên bản mặc định qua các dòng lệnh bên dưới

Thiết lập PHP 7.2 là mặc định sử dụng lệnh

sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.2

Thiết lập PHP 7.3 là mặc định sử dụng lệnh

sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.3

Thiết lập PHP 7.4 là mặc định sử dụng lệnh

sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.4

Bạn hãy thử các cài đủ 3 phiên bản PHP trên Ubuntu Server của bạn, sau đó hãy nhập từng dòng lệnh, để xem, kiểm tra phiên bản PHP bằng lệnh sudo php -v

Kết luận

Qua bài viết này, bạn có thể cài đặt các phiên bản PHP trên Ubuntu 18.04, để có thể hiểu rõ hơn qua cách dòng lệnh, bạn cần chú ý xem từng bước MZE hướng dẫn bạn khi thực hiện, trường hợp có vấn đề nào chưa rõ bạn có thể comment bên dưới

Nếu bài viết có ích hãy LikeShare, và đừng quên đánh giá bài viết bên dưới nhé.

Nguồn MzEngineer.com

5/5 - (13 votes)
- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây